Foreningen / Vedtægter

Vedtægter

§ 1. Navn.

Foreningen for brune bier i Danmark.

 

§ 2. Formål.

Bevare og udbrede kendskabet til den brune bi:

– Medvirke til at udbrede kendskabet til de særlige egenskaber ved brune bier, blandt både biavlere og forbrugere.
– Deltage i markedsføring af honning og biprodukter fra brune bier som et særegent naturprodukt.
– Følge arbejdet med brune bier i vore nabolande.

 

§ 3. Medlemmer.

Som medlemmer kan optages alle med interesse i bevaringen af den brune bi. 

 

§ 4. Bestyrelse.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf et medlem udpeges af Læsø Biavlerforening.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Medlemmer til bestyrelsen vælges for to år af gangen. Tre medlemmer vælges i lige år og to i ulige år. Formand og kasserer vælges ikke samme år.

Hvert år vælges tillige en revisor og to suppleanter.

 

§ 5. Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts.

Indkaldelse sker ved annoncering i Tidsskrift for Biavl og på hjemmeside med en måneds varsel.

Dagsorden indeholder mindst følgende punkter:

   1. Valg af dirigent.

   2. Bestyrelsens beretning.

   3. Regnskab.

   4. Valg af bestyrelse og revisor.

   5. Fastsættelse af kontingent.

   6. Eventuelt.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 1/3 medlemmer skriftlig udtrykker ønske herom.

 

§ 7. Regnskabet.

Regnskabet følger kalenderåret.

 

§ 8. Tegningsret.

Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene skal være formand eller næstformand.

 

§ 9. Ophævelse.

For foreningens ophævelse kræves afholdt to generalforsamlinger med mindst en uges mellemrum. 2/3 af de fremmødte skal på første generalforsamling være for foreningens nedlæggelse, og 2. generalforsamling skal der være simpelt flertal for foreningens nedlæggelse. Eventuelle midler tilfalder Læsø Biavlerforening.

 
 

Vedtaget på stiftende generalforsamling på Læsø den 21. august 2016.

 

Ordstyrer                                           Referent

Knud Graaskov                                   Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer