Bien

Den brune bi har været i Danmark siden den sidste istid, og her er stadig en livskraftig bestand, om end bien er hårdt trængt. På Læsø er der et område, som er forbeholdt rene stambogsførte brune bier, og både Christiansø og Endelave er godkendte renparringsstationer. Desuden er der biavlere rundt omkring i Danmark, som har valgt at holde den brune bi.
 
„Danmark er formentlig det land i Europa, der har det relativt største areal udlagt som omdriftsarealer. Det vil sige, at det samlede areal af naturarealer og halvkulturarealer er det relativt mindste i Europa.” (Kilde: Skov- og Naturstyrelsen).
 
Biodiversitet er et sammenspil mellem flora og fauna. Danmarks Biavlerforening er en videns- og interesseorganisation for Danmarks biavlere, og i BBD tager vi kampen op mod den omfattende tilbagegang i den danske natur.
 
Den brune bi er et naturligt element i den danske natur, og bevarelsen og styrkelsen af den brune bi — såvel som hjemmehørende humlebier, solitære bier og andre bestøvende insekter — er et væsentligt led i bevarelsen og styrkelsen af de eksisterende naturværdier. — Se også: Hvorfor den brune bi.
 
Danske biavlere har en lang tradition for at fokusere på miljøvenlig drift og biernes vel samtidig med en konkurrencedygtig produktion. Som bevidst biavlere kan du nu medvirke til en strategisk, målrettet og kontinuert indsats for den gamle danske natur-birace, og i kraft heraf for hele biodiversiteten.
 

Bliv medlem af Foreningen for brune bier i Danmark