Nyheder

Foreningens nye bestyrelse

04.07.2021
Den nye bestyrelse i Foreningen for brune bier i Danmark
 

 Den nye bestyrelse fotograferet ifm. den årlige generalforsamling, dog uden Klaus Richter Hansen. Til gengæld er nyvalgte suppleant Eigil Pedersen med på billedet. Fra venstre ses: Eigil Pedersen, Knud Stroustrup Graaskov, Troels Ravn Demant, Torben Nielsen og Thomas Lind Madsen.

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen for brune bier i Danmark, lørdag den 29. maj 2021 kl. 13:00 på Skovsgaard Gods

21.06.2021

 På dagsorden var:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse og revisor.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Eventuelt.

 

Ad. 1. Valg af dirigent

Formanden, Torben Nielsen, bød velkommen, og Knud Graaskov blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Knud Graaskov konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Torben Nielsen, forelagde bestyrelsens mundtlige beretning, som blev diskuteret. Beretningen blev taget til efterretning af generalforsamlingen. Under forelæggelsen fremkom tillige nogle betragtninger, som blev debatteret. — Se her»

 

Ad. 3. Regnskab

Kassereren, Thomas Lind Madsen, fremlagde det reviderede regnskab, som for regnskabsåret 2020 viser et resultat på kr. 1.050,50 i underskud og en balance på kr. 6.519,35. Regnskabet blev godkendt.

Der blev fremsat forslag om at afvikle MobilePay, for derved at forenkle administrationen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 4. Valg af bestyrelse og revisor

     a. Inge Lise Balken ønskede ikke genvalg som bestyrelsesmedlem.

     b. Torben Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     c.  Knud Stroustrup Graaskov blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     d. Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer blev genvalgt som revisor for 1 år.

     e. Hans-Jørgen Kruse Rasmussen ønskede ikke genvalg som suppleant.

     f. Inge Lise Balken blev valg som suppleant for 1 år.

     g. Eigil Pedersen blev valg som suppleant for 1 år.

 

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent for 2021. Forslaget blev vedtaget.

 

Ad. 6. Eventuelt

Ingen væsentlig debat.

 

Torben Nielsen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

 
 

Dirigent                                                    Referent, p.b.v.

Knud Stroustrup Graaskov                          Thomas Lind Madsen

Generalforsamling 2021

29.04.2021

 Foreningen for brune bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling den 29. maj 2021 kl. 13:00 på Skovsgaard Gods, Kågårdsvej 10, 5900 Rudkøbing.

 

Dagsorden iht. vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Valg af bestyrelse og revisor.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt.

Skovsgaard Gods har været drevet økologisk siden 1989 og er ejet af Danmarks Naturfond. På stedet findes udstillinger om drift af gods og landbrug, samt café og gårdbutik. Der arbejdes i øjeblikket på at skifte til brune bier i Skovsgaards bigård. Se mere på: www.skovsgaard.dn.dk.

Efter generalforsamlingen giver forvalter Kristian Graunbæk en rundvisning på godset.

Dagens program:

10:00 – 17:00   Åbningstid for udstillinger og café.

                        Entré: kr. 60,- (medlemmer af DN har fri adgang).

13:00 – 14:30   Generalforsamling i BBD (fri entré).

14:30 – 16:00   Rundvisning på Skovsgaard.

Tilmelding er ikke nødvendig, men ønsker man at spise frokost i cafeen (se menu på hjemmesiden) ønskes tilmelding på tlf. 42752750 eller på tn@cc.au.dk.

Ny film om brune bier på Læsø

16.04.2020

 Læsø Biavlerforening har produceret en meget smuk film om den nordvesteuropæiske brune bi på Læsø. Der er tale om en meget flot og informativ film, som viser årets gang og vilkårene for de brune bier på Læsø. I filmen fortælles også om det store arbejde med at bevare den brune bi, som er den oprindeligt hjemmehørende honningbi i Danmark, men som i dag er et sjældent insekt. Filmen varer knap 17 minutter og Carl-Johan Junge lægger stemme til.

 

Citat: „Den brune bi er truet, og det er mange af Europas andre biracer i øvrigt også. I mange år har Europas biavlere fokuseret på at lave meget produktive bier, som er velegnede til at fungere på de dyrkede marker og det ændrede landskab, præget af mennesker. Det er sket ved at krydse de oprindelige biracer og udvælge de mest produktive bier. Det er både forståeligt og naturligt.

 

Desværre har det også betydet, at der ikke længere er fristeder for de oprindelige biracer i de områder, hvor de lokale biracer er hjemmehørende. Det er til gengæld en stor fejl. Også fremtidens biavl har brug for de specifikke egenskaber, som de oprindelige biracer er udstyret med. Derfor er det vigtigt, at man finder områder, hvor de oprindelige biracer kan bevares, så man fortsat har mulighed for at udnytte det genmateriale, som er udviklet igennem årtusinder og som gør de oprindelige biracer unikke. Ellers går disse avlsmuligheder tabt.

 

Den brune bi hører til her hos os i Danmark. Men kun på Læsø findes en lille, levedygtig bestand. Desværre er også denne bestand truet af opblanding med andre biracer.”

 

Den fredelige brune bi

Blandt biavlere støder man jævnlig på den påstand, at brune bier skulle være nogle særlig stikkelystne bæster. Filmen viser dog med al tydelighed, at brune bier er omgængelige og afskriver dermed fortællingen om den stikkelystne brune bi som en ammestuehistorie.

 

Det er en almindelig kendt sag, at hybridisering kan give overordentlig uønskede resultater. Eksempelvis kan man i „Haandbog i Biavl”, udgivet af Danmarks Biavlerforening (1945), læse: „Det fremhæves ofte, at Bastarder mellem brun og gul eller brun og Kaukaser skal give overordentlig gode Bier, der dog ofte bliver mere temperamentsfulde end Forældrene. Der er dog den Fare ved Krydsninger, at man ikke er Herre over de gode Egenskabers Nedarvning, naar Krydsningerne paa egen Haand krydser sig videre. Anden Generation Krydsninger er ofte frygtelig hidsige og tillige daarlige Honningsamlere.” — Altså, hvis temperament anses for en slet karakter, så er selv vellykkede krydsninger ofte værre end udgangspunktet.

 

Faktum er, at invasive arter såsom carnica og ligustica i løbet af de forgangne 150 år nærmest har udryddet den hjemmehørende brune honningbi, og selv de allerældste nulevende biavlere kan ikke have haft bier i mere end 90 år. Det er derfor overvejende sandsynligt, at de bier, som hvermand taler om, har været hidsige krydsninger og ikke brune bier.

 

Skildring af online-generalforsamling 2020

09.04.2020

 Til medlemmerne i BBD

 

Forsøget med vores online-generalforsamling gik efter omstændighederne godt. Reaktionerne har været begrænsede. Der var et enkelt spørgsmål om, hvordan vi ville have organiseret en afstemning, hvis nogen havde ønsket at stille op til bestyrelsen?

 

Rune fra DBF har også vist interesse for online-modellen, hvis andre er interesseret i at bruge den. Efter hans opfattelse burde det evt. skrives ind i foreningens vedtægter.

 

Beretning og regnskab må betragtes som godkendt. — Et enkelt „thumbs up” blev afgivet. Der var genvalg til Troels, Inge-Lise, Thomas og vores revisor Hans-Jørgen. — Af gode grunde uden akklamation.

 

Med ønsket om en god påske!

 

Venlig hilsen
Torben Nielsen

 

Beretning — Se her»

Regnskab — Se her»

Aflysning af ordinær generalforsamling 2020

13.03.2020

 Til alle medlemmer

 

Den annoncerede generalforsamling på Naturhistorisk Museum den 28. marts er aflyst. Museet er lukket resten af måneden på grund af smitterisiko.

 

Vi kunne udskyde generalforsamlingen på ubestemt tid, men har valgt, som forsøg at afholde den online via mail.

 

Bestyrelsen udarbejder som tidligere år en beretning og et regnskab, der tilsendes alle medlemmer. Efterfølgende kan der så via mail stilles spørgsmål og kommenteres. Det videre forløb med valg og godkendelse følger så vidt mulig intentionerne i vedtægterne.

 

Håber på jeres forståelse!

 

Med venlig hilsen
Pbv. Torben Nielsen

Generalforsamling 2020

21.01.2020

 Foreningen for brune bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling den 28. marts 2020 kl. 13:00 på Naturhistorisk Museum i Aarhus, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.

Dagsorden iht. vedtægter:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse og revisor.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen holder Claus Rasmussen et indlæg: Den brune bi på plakaten, vild eller tam? Claus Rasmussen er én af de to forskere, der står bag plakaten VILDE BIER I DANMARK, hvorpå den brune bi også har fundet plads. Indlægget begynder kl. 14:30. — Alle er meget velkomne.

Adgang til lokalet ad Ole Worms Allé 140 (til venstre for museets hovedindgang).

 

— På dagen er der fri adgang til museet for foreningens medlemmer.

Rokade i bestyrelsen

25.08.2019

 Iht. § 4 i vedtægterne for Foreningen for brune bier i Danmark (BBD) udpeges det ene bestyrelsesmedlem af Læsø Biavlerforening (LBF). Ved årets generalforsamling i LBF blev Klaus Richter Hansen udpeget til LBF’s nye repræsentant i BBD. Således udtræder Carl-Johan Junge af BBD’s bestyrelse og Klaus Richter Hansen indtræder i hans sted. Bestyrelsen er herefter som følger:

     Torben Nielsen, formand

     Troels Demant, næstformand

     Thomas Lind Madsen, kasserer

     Inge Lise Balken, bestyrelsesmedlem

     Klaus Richter Hansen, bestyrelsesmedlem

     Hans-Jørgen Kruse Rasmussen, suppleant

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen for brune bier i Danmark, lørdag den 16. marts 2019 kl. 13:00 på Moesgaard Museum i Højbjerg

24.03.2019

 På dagsorden var:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse og revisor.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Eventuelt.

 

Ad. 1. Valg af dirigent

Formanden, Torben Nielsen, bød velkommen, og Knud Graaskov blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Knud Graaskov konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Torben Nielsen, forelagde bestyrelsens mundtlige beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen. — Se her»

 

Ad. 3. Regnskab

Kassereren, Thomas Lind Madsen, fremlagde regnskabet, som for regnskabsåret 2018 viste indtægter på kr. 2.816,50 og udgifter på kr. 1.141,25. Siden foreningens stiftelse i august 2016 har der været indtægter på kr. 8.512,00 og udgifter på kr. 4.885,19. Balancen pr. d.d. er kr. 3.626,81. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4. Valg af bestyrelse og revisor

     a. Torben Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     b. Troels Demant blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     c. Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer blev genvalgt som revisor for 1 år.

     d. Hans-Jørgen Kruse Rasmussen blev genvalgt som suppleant for 1 år.

 

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede til uændret kontingent for 2019. Forslaget blev vedtaget.

 

Ad. 6. Eventuelt

Ingen væsentlig debat.

 

Torben Nielsen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

 
 

Dirigent                                    Referent, p.b.v.

Knud Graaskov                          Thomas Lind Madsen

Generalforsamling 2019

16.02.2019

 Foreningen for brune bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling den 16. marts 2019 kl. 13:00 på Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg.

Dagsorden iht. vedtægter:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse og revisor.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Eventuelt.

I forbindelse med generalforsamlingen holder Ole Hertz et foredrag om sine erfaringer med brune bier i Danmark og på Grøndland. Foredraget begynder kl. 14:30. — Alle er meget velkomne.

Adgang til konferencerummet findes på nordsiden af museet (Trappe 1). Deltagere kan på dagen købe biletter til museet til gruppepris.

Rokade i bestyrelsen

05.01.2019

 Bestyrelsen har valgt at konstituere sig på ny. Der er tale om en mindre rokade, hvor Inge Lise Balken, Thomas Lind Madsen og Troels Demant skifter poster. Bestyrelsen er herefter som følger:

     Torben Nielsen, formand

     Troels Demant, næstformand

     Thomas Lind Madsen, kasserer

     Inge Lise Balken, bestyrelsesmedlem

     Carl-Johan Junge, bestyrelsesmedlem

     Hans-Jørgen Kruse Rasmussen, suppleant

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen for brune bier i Danmark, søndag den 4. marts 2018 kl. 15:45 i HUSET Middelfart

14.03.2018

 På dagsorden var:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse og revisor.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Eventuelt.

 

Ad. 1. Valg af dirigent

Formanden, Torben Nielsen, bød velkommen, og konsulent i Danmarks Biavlerforening Ole Kilpinen blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Ole Kilpinen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Torben Nielsen, forelagde bestyrelsens mundtlige beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen. — Se her»

 

Ad. 3. Regnskab

Kasseren, Inge Lise Balken, fremlagde regnskabet, som viste indtægter på kr. 4.100,00 og udgifter på kr. 1.756,94. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4. Valg af bestyrelse og revisor

     a. Thomas Lind Madsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     b. Inge Lise Balken blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     c. Carl-Johan Junge blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     d. Hans-Jørgen Kruse Rasmussen blev genvalgt som suppleant for 1 år.

     e. Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer blev genvalgt som revisor for 1 år.

 

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes således, at:

     a. medlemskab for enkeltpersoner koster kr. 100,-

     b. medlemskab for foreninger o.lign. koster kr. 500,-

 

Ad. 6. Eventuelt

Ingen væsentlig debat.

 

Torben Nielsen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

 
 

Dirigent                                    Referent, p.b.v.

Ole Kilpinen                              Thomas Lind Madsen

Generalforsamling 2018

04.02.2018

 Foreningen for brune bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling den 4. marts 2018 kl. 16:00 i HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart. Generalforsamlingen holdes i forlængelse af Dansk Biavlskonference.

 

Dagsorden iht. vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Valg af bestyrelse og revisor.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Eventuelt.

BBD optaget som medlem i SICAMM

23.08.2017

 Foreningen for brune bier i Danmark (BBD) er nu optaget som medlem i Societas Internationalis pro Conservation Apis melliferae melliferae (SICAMM).

SICAMM’s arbejde afhænger af medlemmernes indsats og initiativer og af medlemmernes individuelle kompetencer. SICAMM opfordrer regeringer samt videnskabelige og miljømæssige finansieringsorganer til at støtte bestræbelser på at identificere og bevare lokale varianter af den nordeuropæiske honningbi. SICAMM anerkender og understreger nationernes juridiske forpligtelse til, inden for den brune bis naturlige område, at bevare eller etablere beskyttede områder til deres oprindelige honningbi i overensstemmelse med den internationalt respekterede Konvention om biologisk diversitet (1992). SICAMM mener, at der er en presserende opgave i bevarelsen af den generelle af biodiversitet, men navnlig i bevarelsen af en uvurderlig genetisk ressource, der er uundværlig i produktionen af fødevarer til nuværende og kommende generationer.

SICAMM blev stiftet i 1995 ved Flekkefjord i Norge af biavlere og videnskabsfolk fra Østrig, Danmark, Tyskland, Norge, Polen, Sverige, Schweiz og Storbritannien, som en international sammenslutning til beskyttelsen af den europæiske brune bi, Apis mellifera mellifera.

Sommernyt fra Endelave

16.07.2017

 I sidste weekend var vi over for at slynge honning og sætte dronninger til parring. Vi har haft lidt hjælp fra et par dronningeavlere, som har håndteret nogen tavlestykker til omlarvning, fra Carl-Johan og Bjørn på Læsø. Resultatet var, at vi havde 71 parringskassetter med til Endelave. Med krydsede finger og rigeligt med solskind håber vi om 3-4 uger at vi skal over for at lave småfamilier. Jeg tør ikke spå om, hvorvidt der bliver noget til overs til salg. Dronninger eller småfamilier.

Vi skal have sorteret lidt i vores bier, så vi ender med 15-20 familier på Endelave. Det er det, vi kan nå at passe på en lørdagstur, når det skal passe med færgetider. Resten af vores brune bier kommer med til fastlandet.

Jeg har i år sagt ja til at have 15 brune dronninger fra Norge til test i 2018. Derfor skal jeg snart i gang med at lave fejesværme, så jeg har noget at sætte dem til. Jeg håber på at inddrage et antal Læsø/Endelave dronninger i testen.

Kort om årets gang indtil videre:
Sidst i maj troede vi, at træerne voksede ind himlen. Pludselig var der ikke mere plads i staderne, det hele var fyldt med honning. Efterfølgende kom vi ned på jorden igen. Både Hans Jørgen og jeg har været i højden efter et par sværme.

Vi har fået delt familierne efter Læsø modellen omkring månedsskiftet maj-juni, siden er der ikke gået sværme, og siden har vejret været til noget andet end biavl med store udbytter. Meget af den honning, som sad i tavlerne sidst i maj har bierne selv skullet bruge. På slyngedagen havde vi derfor god tid i Lægeurtehaven, som vi holdt med publikum den 8. juli.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen besøger de brune bier på Læsø

13.05.2017

 Under overskriften: Honning, hummer og sydesalt skrev Kirsten Østergaard i Læsø Posten (abon. avis):

Bjørn Johansen (venstre), Carl-Johan Junge (midt) og Esben Lunde Larsen.

HVIS DE brune bier var blevet spurgt, havde de helt sikkert valgt en varmere dag eller et senere tidspunkt på dagen til at få besøg af miljø- og fødevare-ministeriet Esben Lunde Larsen (V). Det forklarede biavler Bjørn Johansen, da Læsø Biavlerforening i weekenden fik ministerbesøg fra morgenstunden. Til gengæld kom Esben Lunde Larsen til at smage sødmen fra den honning, bierne leverer. Biavlerforeningens formand Carl-Johan Junge bød nemlig på picnic i Skovhuset, hvor ministeren også fik i et detaljeret indblik i biernes livscyklus og den brune biavl på Læsø, der primært er baseret på lyng.

Guldnåle til Læsø-biens utrættelige forkæmpere

22.04.2017
Bjørn Johansen og Carl-Johan Junge (i baggrund).

 Ved den årlige generalforsamling i Danmarks Biavlerforening, afholdt på Dalum Landbrugsskole den 22. april 2017, blev der uddelt hele to guldnåle, nemlig til Carl-Johan Junge og Bjørn Johansen. De får Danmarks Biavlerforenings højeste udmærkelse for deres store og betydende indsats for bevaringsarbejdet med den brune bi på Læsø.

„Både Bjørn Johansen og Carl-Johan Junge fortjener al mulig anerkendelse og støtte til deres uegennyttige arbejde. Det har ofte været svært for Danmarks Biavlerforening at yde ret megen konkret støtte til arbejdet med at bevare den brune bi. Det er derfor en stor fornøjelse for Danmarks Biavlerforenings bestyrelse at kunne tildele Bjørn Johansen og Carl-Johan Junge foreningens guldnål som tak for deres mangeårige og uegennyttige arbejde. Tillykke med guldnålen”, udtalte formand Knud Graaskov.

 

Kilde: biavl.dk