Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling i Foreningen for brune bier i Danmark, søndag den 4. marts 2018 kl. 15:45 i HUSET Middelfart

14.03.2018
 

 På dagsorden var:

     1. Valg af dirigent.

     2. Bestyrelsens beretning.

     3. Regnskab.

     4. Valg af bestyrelse og revisor.

     5. Fastsættelse af kontingent.

     6. Eventuelt.

Ad. 1. Valg af dirigent

Formanden, Torben Nielsen, bød velkommen, og konsulent i Danmarks Biavlerforening Ole Kilpinen blev valgt som dirigent uden modkandidat.

Ole Kilpinen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Torben Nielsen, forelagde bestyrelsens mundtlige beretning, der blev taget til efterretning af generalforsamlingen. — Se her»

Ad. 3. Regnskab

Kasseren, Inge Lise Balken, fremlagde regnskabet, som viste indtægter på kr. 4.100,00 og udgifter på kr. 1.756,94. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. Valg af bestyrelse og revisor

     a. Thomas Lind Madsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     b. Inge Lise Balken blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     c. Carl-Johan Junge blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

     d. Hans-Jørgen Kruse Rasmussen blev genvalgt som suppleant for 1 år.

     e. Hans-Jørgen Jensen-Wettlaufer blev genvalgt som revisor for 1 år.

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes således, at:

     a. medlemskab for enkeltpersoner koster kr. 100,-

     b. medlemskab for foreninger o.lign. koster kr. 500,-

Ad. 6. Eventuelt

Ingen væsentlig debat.

Torben Nielsen rundede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.


Dirigent                                    Referent, p.b.v.

Ole Kilpinen                              Thomas Lind Madsen

Generalforsamling 2018

04.02.2018
 

 Foreningen for brune bier i Danmark afholder ordinær generalforsamling den 4. marts 2018 kl. 16:00 i HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart. Generalforsamlingen holdes i forlængelse af Dansk Biavlskonference.

Dagsorden iht. vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab.
4. Valg af bestyrelse og revisor.
5. Fastsættelse af kontingent.

6. Eventuelt.

BBD optaget som medlem i SICAMM

23.08.2017
 

 Foreningen for brune bier i Danmark (BBD) er nu optaget som medlem i Societas Internationalis pro Conservation Apis melliferae melliferae (SICAMM).

SICAMM’s arbejde afhænger af medlemmernes indsats og initiativer og af medlemmernes individuelle kompetencer. SICAMM opfordrer regeringer samt videnskabelige og miljømæssige finansieringsorganer til at støtte bestræbelser på at identificere og bevare lokale varianter af den nordeuropæiske honningbi. SICAMM anerkender og understreger nationernes juridiske forpligtelse til, inden for den brune bis naturlige område, at bevare eller etablere beskyttede områder til deres oprindelige honningbi i overensstemmelse med den internationalt respekterede Konvention om biologisk diversitet (1992). SICAMM mener, at der er en presserende opgave i bevarelsen af den generelle af biodiversitet, men navnlig i bevarelsen af en uvurderlig genetisk ressource, der er uundværlig i produktionen af fødevarer til nuværende og kommende generationer.

SICAMM blev stiftet i 1995 ved Flekkefjord i Norge af biavlere og videnskabsfolk fra Østrig, Danmark, Tyskland, Norge, Polen, Sverige, Schweiz og Storbritannien, som en international sammenslutning til beskyttelsen af den europæiske brune bi, Apis mellifera mellifera.

Sommernyt fra Endelave

16.07.2017
 

 I sidste weekend var vi over for at slynge honning og sætte dronninger til parring. Vi har haft lidt hjælp fra et par dronningeavlere, som har håndteret nogen tavlestykker til omlarvning, fra Carl-Johan og Bjørn på Læsø. Resultatet var, at vi havde 71 parringskassetter med til Endelave. Med krydsede finger og rigeligt med solskind håber vi om 3-4 uger at vi skal over for at lave småfamilier. Jeg tør ikke spå om, hvorvidt der bliver noget til overs til salg. Dronninger eller småfamilier.

Vi skal have sorteret lidt i vores bier, så vi ender med 15-20 familier på Endelave. Det er det, vi kan nå at passe på en lørdagstur, når det skal passe med færgetider. Resten af vores brune bier kommer med til fastlandet.

Jeg har i år sagt ja til at have 15 brune dronninger fra Norge til test i 2018. Derfor skal jeg snart i gang med at lave fejesværme, så jeg har noget at sætte dem til. Jeg håber på at inddrage et antal Læsø/Endelave dronninger i testen.

Kort om årets gang indtil videre:
Sidst i maj troede vi, at træerne voksede ind himlen. Pludselig var der ikke mere plads i staderne, det hele var fyldt med honning. Efterfølgende kom vi ned på jorden igen. Både Hans Jørgen og jeg har været i højden efter et par sværme.

Vi har fået delt familierne efter Læsø modellen omkring månedsskiftet maj-juni, siden er der ikke gået sværme, og siden har vejret været til noget andet end biavl med store udbytter. Meget af den honning, som sad i tavlerne sidst i maj har bierne selv skullet bruge. På slyngedagen havde vi derfor god tid i Lægeurtehaven, som vi holdt med publikum den 8. juli.

Fødevareminister Esben Lunde Larsen besøger de brune bier på Læsø

13.05.2017
 

 Under overskriften: Honning, hummer og sydesalt skrev Kirsten Østergaard i Læsø Posten (abon. avis):

Bjørn Johansen (venstre), Carl-Johan Junge (midt) og Esben Lunde Larsen.

HVIS DE brune bier var blevet spurgt, havde de helt sikkert valgt en varmere dag eller et senere tidspunkt på dagen til at få besøg af miljø- og fødevare-ministeriet Esben Lunde Larsen (V). Det forklarede biavler Bjørn Johansen, da Læsø Biavlerforening i weekenden fik ministerbesøg fra morgenstunden. Til gengæld kom Esben Lunde Larsen til at smage sødmen fra den honning, bierne leverer. Biavlerforeningens formand Carl-Johan Junge bød nemlig på picnic i Skovhuset, hvor ministeren også fik i et detaljeret indblik i biernes livscyklus og den brune biavl på Læsø, der primært er baseret på lyng.

Guldnåle til Læsø-biens utrættelige forkæmpere

22.04.2017
 
Bjørn Johansen og Carl-Johan Junge (i baggrund).

 Ved den årlige generalforsamling i Danmarks Biavlerforening, afholdt på Dalum Landbrugsskole den 22. april 2017, blev der uddelt hele to guldnåle, nemlig til Carl-Johan Junge og Bjørn Johansen. De får Danmarks Biavlerforenings højeste udmærkelse for deres store og betydende indsats for bevaringsarbejdet med den brune bi på Læsø.

„Både Bjørn Johansen og Carl-Johan Junge fortjener al mulig anerkendelse og støtte til deres uegennyttige arbejde. Det har ofte været svært for Danmarks Biavlerforening at yde ret megen konkret støtte til arbejdet med at bevare den brune bi. Det er derfor en stor fornøjelse for Danmarks Biavlerforenings bestyrelse at kunne tildele Bjørn Johansen og Carl-Johan Junge foreningens guldnål som tak for deres mangeårige og uegennyttige arbejde. Tillykke med guldnålen”, udtalte formand Knud Graaskov.

 

Kilde: biavl.dk