Bien / Biologisk mangfoldighed / Publikationer

Publikationer

Udenlandske publikationer

UNCHE
I 1972 afholdt FN konferencen United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE), også kaldet Stockholmkonferencen. Denne konference var den første overnationale samling, der fokuserede på miljøbeskyttelse. Stockholmkonferencen resulterede i Declaration on the Human Environment samt etableringen af FN's miljøprogram UNEP.
Report of the United Nations Conference on the Human Environment
 
WCED
World Commission on Environment and Development (WCED) var en FN arbejdsgruppe, stiftet i 1983. I 1987 publicerede kommissionen rapporten „Our Common Future” (Vor fælles fremtid), også kaldet Brundtlandrapporten efter Kommissionens formand, den norske statsminister Gro Harlem Brundtland. Påvirket af „World Conservation Strategy” fra 1980, udarbejdet af International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), definerede Brundtland-rapporten princippet om bæredygtig udvikling som en „udvikling, der imødekommer nutidens behov uden at gå på kompromis med fremtidige generationers evne til at tilfredsstille egne behov”. I visse kredse anses Brundtlandrapporten som en milepæl.
 
IPPC
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er et FN organ, oprettet i 1988 med det formål at forsyne politiske beslutningstagere med regelmæssige videnskabelige vurderinger af den forhåndenværende viden om klimaændringer. I årenes løb har IPPC publiceret flere rapporter.
 
UNCED
I juni 1992 afholdt FN en international konference i Rio de Janeiro om bæredygtig udvikling. Konferencen var den hidtil største internationale konference. Ved konferencen deltog 118 stats- og regeringsledere, flere andre ministre, ca. 7000 embedsmænd samt et stort antal repræsentanter for alverdens miljø- og udviklingsorganisationer. United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), også kaldet Rio-konferencen, resulterede i Convention on Biological Diversity (CBD), som er en juridisk bindende traktat, samt handlingsprogrammet Agenda 21.
 
WSSD
I 2002 afholdt FN en international World Summit on Sustainable Development (WSSD), der resulterede i Johannesburg Deklarationen (2002), som bygger på Stockholmdeklarationen fra 1972 og Riodeklarationen fra 1992.
 
Aichi Biodiversity Targets
I 2002 afholdt FN en international Convention on Biological Diversity (CBD) og parterne vedtog et mål om biodiversitet, som skulle være nået i 2010. Dette mål blev imidlertid ikke opfyldt, og i dag er verdens biodiversitet fortsat kraftigt nedadgående. I 2010 skrev Danmark sammen med 192 andre lande under på tyve nye mål, de såkaldte Aichi-biodiversitetsmål — samt en tiårs strategi for at nå disse mål inden udgangen af 2020.
 
IPBES
Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), også kaldet "IPCC for biodiversity", er et mellemstatsligt organ stiftet i 2012 med det formål, at forsyne politiske beslutningstagere med objektive videnskabelige vurderinger af den forhåndenværende viden om planetens biodiversitet, økosystemer og deres bidrag til mennesker samt værktøjer og metoder til beskyttelse og bæredygtig anvendelse af disse vitale naturlige aktiver.
IPBES har udgivet flere rapporter. I 2016 udkom den første temarapport:
 

Danske publikationer

Biologisk mangfoldighed i Danmark — status og strategi (1995)
 
Biodiversitet i dyrket skov (2000)
 
Urørt skov i Danmark — status for forskning og forvaltning (2001)
 
Naturnær skovdrift — erfaring, status for forskning og muligheder i Danmark (2001)
 
Skov og biodiversitet — bidrag til handlingsplan for biologisk mangfoldighed og det nationale skovprogram (2001)
 
Den biologiske mangfoldighed i skove — status for indsats og initiativer (2001)
 
Virkemidler til fremme af naturen i landbruget (2001)
 
Danish Nature — status, trends and recommendations for future biodiversity policies (2001)
 
Friluftsliv i 592 skove og andre naturområder (2003)
 
Hvad mener de danske skovejere? Spørgeundersøgelse blandt private skovejere i Danmark (2003)
 
Danmarks biodiversitet 2010. Status, udvikling og trusler (2011)
 
Esben Lundes naturpakke fra 2016
 
Sixth Danish Country Report — Convention on Biological Diversity (2019)